MILANMIRCAPSULE DESARROLLO
XXXI Concurso de Pintura Sanvisens (Sitges)
9 de Noviembre

Tema y técnica libres. Las pinturas tendrán un formato mínimo de 57 cms y máximo de 133 cms en cualquiera de sus lados, incluyendo un marco que no supere los 3 cms, en el caso de que se enmarquen. En el caso de obra sobre papel el paspartú o listón no sobrepasará los 7 cms. Una sola obra.

En la parte posterior de la obra se hará constar el título y una señal que permita saber su orientación. SE ENVIARÁN del 26 de Octubre al 9 de Noviembre, acompañadas del Boletín de inscripción y fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia. Exposición de las obra en el Edificio Miramar del 17 de Noviembre de 2018 al 13 de Enero de 2019.

Bases del concurso

Bases dels concursos 2018

1. PARTICIPANTS

Hi poden prendre part totes les persones artistes del món de la plàstica, la pintura i l'escultura.


2. MODALITAT I TEMA

Tant per la pintura com per l'escultura, el tema i la tècnica són lliures.


3. MIDES

Les pintures hauran de tenir una mida mínima de 57 cm per banda i una mida màxima de 133 cm per banda, inclòs un marc de màxim 3 cm en cas que s'emmarquin.

Les obres sobre paper hauran de tenir una mida mínima de 57 cm per banda i una mida màxima de 133 cm per banda, inclòs un marc amb o sense paspartú de màxim 7cm.

Les escultures hauran de tenir una mida mínima de 20 x 8 x 8 cm i no excediran d'un màxim de 100 x 50 x 50 cm.
   

4. PRESENTACIÓ

4.1. Cada persona autora podrà presentar una única obra en cadascuna de les modalitats.

4.2. Les obres presentades no hauran d'haver participat en edicions anteriors d'aquest  concurs i no podran ser signades fins després del veredicte del jurat.

Al darrere de l'obra es farà constar:
- El títol 
- Alguna indicació que permeti saber l'orientació de l'obra a l'hora de penjar-la.

Amb la formalització i presentació de la sol•licitud,  les persones concursants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en el concurs i per a la resta de la tramitació del concurs, d'acord amb la normativa vigent.

Amb la formalització i presentació de la sol•licitud, les persones concursants donen el consentiment per tal que l'òrgan convocant faci les comprovacions i les acreditacions d'ofici sense que la persona hagi de presentar cap documentació que hi doni autorització expressa.


5. INSCRIPCIONS

Les obres s'hauran de presentar al Centre Cultural Miramar (C/ Bernat de Fonollar, 19. Tel. 93 811 76 29 / 93 811 42 40), del 26 d'octubre al 9 de novembre de 2018 de dilluns a divendres de 10 a 19 hores, dissabtes, diumenges i festius d'11 a 14 i de 16 a 19 hores, acompanyades d'un sobre on hi haurà d'anar la documentació següent:

- Butlleta d'inscripció degudament emplenada (es pot descarregar a www.sitges.cat)
- Fotocòpia del DNI, NIE o targeta de residència.

Les persones premiades en anteriors edicions només podran accedir a premis superiors, i els que hagin obtingut un primer premi podran presentar-se fora de concurs fent-ho constar a la butlleta  en el moment de la inscripció.

En el moment de lliurar l'obra es rebrà el rebut corresponent, el qual s'haurà de portar posteriorment per a la seva devolució.


6. PREMIS

De pintura:

1r Premi Sanvisens, atorgat per gentilesa de la Regidoria de Cultura, Tradicions i Festes de l'Ajuntament de Sitges, consistent en 3.500 €.

 Accèssit, atorgat per gentilesa de la família Sanvisens, consistent en 1.500 €.


D'escultura:

1r Premi Pere Jou, atorgat per gentilesa de la Regidoria de Cultura, Tradicions i Festes de l'Ajuntament de Sitges, consistent en 3.500 €.

Accèssit, atorgat per gentilesa de la família Jou, consistent en 1.500 €

A tots els premis se'ls hi aplicarà la retenció d'IRPF prevista per llei.

Tanmateix, les persones guanyadores tindran la possibilitat d'exposar les seves obres en un espai o sala expositiva del Centre Cultural Miramar l'any següent del concurs, durant el període que l´Ajuntament de Sitges designi segons disponibilitat i essent criteri de l'Ajuntament la selecció d'obres i la quantitat.

El lliurament de premis coincidirà amb la inauguració de l'exposició que tindrà lloc el dissabte 17 de novembre de 2018 a les 6 de la tarda, al Centre Cultural Miramar.

Els guardons de les persones premiades seran lliurats durant la celebració de la Nit de Premis Sitges.


7. JURAT

L'Ajuntament de Sitges determinarà els membres del jurat que estarà format per dues persones procedents del món de la pintura, una de l'escultura, una de la docència, una de la crítica de l'art, una del galerisme, així com una persona representant de les famílies Jou i Sanvisens, respectivament, i una de l'Ajuntament de Sitges. La seva decisió serà inapel•lable.


8. EXPOSICIÓ DE LES OBRES

Les obres presentades seran preseleccionades pel propi jurat abans de ser admeses a concurs. Les obres seleccionades s'exposaran al Centre Cultural Miramar del 17 de novembre de 2018 al 13 de gener de 2019.


9. PROPIETAT DE LES OBRES

Les obres no seleccionades podran ser recollides del 12 al 25 de novembre de 2018.

Les obres seleccionades per a l'exposició es podran recollir del 14 al 27 de gener de 2019. 

L'horari i el lloc de recollida de les obres serà el mateix de la inscripció, és a dir,  de dilluns a divendres de 10 a 19 h, dissabtes, diumenges i festius d'11 a 14 i de 16 a 19 h.

Les obres que no hagin estat recollides en el termini previst passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Sitges.

Els primers premis, tant de Pintura com d'Escultura, passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Sitges, així com els seus drets de publicació, reproducció i/o edició. Les persones autores de les obres guardonades autoritzen expressament a l'Ajuntament de Sitges a reproduir-la en qualsevol mitjà. Les persones autores de les obres renuncien expressament als seus drets d'autor en benefici de l'Ajuntament de Sitges.

L'accèssit de pintura passarà a ser propietat dels donants del premi.


10. ALTRES DETERMINACIONS

La Regidoria de Cultura, Tradicions i Festes podrà introduir, si escau, les modificacions que estimi convenients per al bon funcionament del concurs, i resoldrà totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.

La corresponent assegurança de l'obra presentada anirà a càrrec dels participants i en cap cas i sota cap concepte se'n fa responsable l'Ajuntament de Sitges.

Per qualsevol informació podeu trucar a la Regidoria de Cultura al telèfon 93 811 42 40  o escriure al correu electrònic cultura@sitges.cat.

La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.